Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email przesłane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa sprzedaży. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ronald Szczepankiewicz (NIP 1132712726), RM Kredyty sp. z o.o. sp. kom. (NIP 1132956782) oraz RS Grupa sp. z o.o. sp. kom. (NIP 1132882859) (dalej: ADO).

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą za pomocą telefonu: (+48) 794-785-249, drogą e-mail rsg.tbk@gmail.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.

4. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem usług sprzedaży zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być: a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO; b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie sprzedaży; c. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.